Menu

Regulamin i zasady korzystania z serwisu fotowoltaikaonline.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego fotowoltaikaonline.pl, znajdującego się pod adresem internetowym https://fotowoltaikaonline.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników zainteresowanych wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz oferujących je Instalatorów i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator, Armada – Spółka Armada Media Ltd, zarejestrowana na Malcie przy ul. 21 Mons. A. Bonnici w miejscowości SWATAR, zarejestrowana w Rejestrze Firm na Malcie pod numerem firmy C76260, o numerze NIP MT23805133.
 2. Fotowoltaikaonline.pl, Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://fotowoltaikaonline.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu
 4. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
 5. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik Serwisu
 6. Zapytanie (zwane też zamienne Leadem) – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie przez Pytającego, celem jego przesłania przez Administratora do Instalatora
 7. Instalator – zarejestrowany Użytkownik, który jest przedsiębiorcą mogącym dostarczyć usługę lub produkt, do którego Serwis przesyła Zapytanie, lub Zarejestrowany Użytkownik który publikuje w Serwisie swoją ofertę handlową.
 8. Przesłanie Leada – przekazanie Instalatorowi będącemu zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył zapytanie.
 9. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
 10. Umowa - umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem (a) oraz Instalatorem (b), albo Użytkownikiem (c), na mocy której Administrator:
  1. (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego usług poszukiwania Instalatorów i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,
  2. (ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Instalatora będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie
 11. Opłata – należna Administratorowi płatność od Instalatora.
 12. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
 13. Opinia - subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA (LEADY)

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Administrator przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Instalatorów, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Instalatorów, do których Administrator prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Instalatorzy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Przesłanie Zapytania).
 6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności z Przesyłania Leadów, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja Konta Użytkownika przeznaczona jest dla Instalatorów. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 3. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
 5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 6. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 7. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. PRZEKAZANIE LEADÓW

 1. Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Instalatorowi
 2. W Profilu Instalatora, dostępnym po rejestracji, Instalator ma możliwość wyboru ilości Leadów, które Administrator mu przekazuje, a także lokalizacji, z jakich chce pozyskiwać Leady.
 3. Administrator pobiera opłatę za każdego Leada przekazanego Instalatorowi. Cena leadów ustalana jest indywidualnie z każdym Instalatorem.
 4. Instalator zostaje powiadomiony o przekazaniu każdego Leada poprzez pocztę elektroniczną lub SMS.
 5. Instalator ma 10 dni na odrzucenie Leada.
  • Po odrzuceniu, Instalator nie zostanie obciążony.
  • Po upłynięciu terminu 10 dni, Lead zostanie automatycznie zamknięty, a jego odrzucenie niemożliwe.
  • Instalator ma prawo odrzucić Leada tylko i wyłącznie, gdy:
   1. Nie można skontaktować się z Pytającym (błędne dane kontaktowe)
   2. Pytający nie zgadza się na przesłanie Oferty przez Instalatora
   3. Instalator już wcześniej dostał Leada od Pytającego (duplikat)
   4. Instalator nie oferuje usługi którą Zlecający jest zainteresowany
 6. Administrator ma prawo skontaktować się ze Zlecającym w celu weryfikacji powodu odrzucenia Zapytania. W przypadku odrzucenia Leada z powodu niezgodnego ze stanem faktycznym, Administrator zastrzega sobie prawo blokady zwrotów Instalatora.

VI. OPINIE

 1. Serwis udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Instalatorach zarejestrowanych w Serwisie. Umowa o korzystanie z systemu opinii jest zawierana z chwilą wypełnienia i wysłania formularza opinii przez Użytkownika.
 2. Administrator w ramach Umowy z Dostawcą na jego zlecenie pozyskuje także opinie od wskazanych przez niego klientów celem ich prezentowania w Serwisie.
 3. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
 4. Opinia może być pozytywna lub negatywna. Opinia składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
  • a) Serwis;
  • b) Cena;
  • c) Jakość;
 5. Opinia dotyczy pojedynczego Instalatora i jest wystawiona przez Użytkownika Serwisu, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
 6. Dostawca ma możliwość wystawienia opinii zwrotnej i wyrażenia swojej opinii na temat opinii otrzymanej od Użytkownika.
 7. Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Instalatora, którego dotyczy opinia Użytkownika.
 8. Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
 9. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych opiniującego) są widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu.
 10. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.
 11. Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
 12. Opinie nie mogą zawierać:
  • a) treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  • b) adresów stron internetowych;
  • c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
  • d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
 13. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych ocen.
 14. Administrator w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.
 15. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
  • a) treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  • b) opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
  • c) opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.
 16. Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej – bez wpływu jednak na jej merytoryczne znaczenie.

VII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, znajdującym się pod adresem https://fotowoltaikaonline.pl/polityka-prywatnosci .

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, Ofert i  Opinii.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez Użytkownika.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
 10. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Instalatora, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Instalatorów.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Serwis.
 12. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.
 13. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu wykupienia spornej usługi.

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
  • d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

X. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
 2. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
 3. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 4. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 5. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 6. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XI. OBOWIĄZKI INSTALATORA

 1. Instalator zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 3. Instalator, któremu Lead został przesłany, zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.
 4. Instalator zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż przez okres 10 dni.
 5. Instalator, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Instalator obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Serwis może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
 3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
 4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Instalatorach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Instalatorem, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
 7. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
 8. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie "Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
 10. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 11. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
  • a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
  • b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych
 12. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Fotowoltaikaonline.pl jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo fotowoltaikaonline.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie spółce Armada.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XIV. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Serwisu, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 5, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu.
 4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu.
 5. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie https://fotowoltaikaonline.pl/regulamin
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.